//

(2018-9) Experiencing Buddhist culture > Picture Gallery


참선수행과 국제포교의 중심 사찰

삼각산 화계사

(2018-9) Experiencing Buddhist culture > Picture Gallery

(2018-9) Experiencing Buddhist culture > Picture Gallery
H(2018-9) Experiencing Buddhist culture > Picture Gallery

Picture Gallery

(2018-9) Experiencing Buddhist culture


페이지 정보

작성자 화계사 작성일18-10-06 18:31 조회625회 댓글0건

본문

108 beads that I made after 108 prostrations 

e4b13ef3526cac371ecfec8a79704512_1538798250_2436.jpg

 

 

come into  various lotus flowers 
e4b13ef3526cac371ecfec8a79704512_1538798246_8144.JPG

 

 

ice break
e4b13ef3526cac371ecfec8a79704512_1538798246_8831.JPG

 

 

walking meditation
e4b13ef3526cac371ecfec8a79704512_1538798246_7544.JPG

 

 

four sacred instruments
e4b13ef3526cac371ecfec8a79704512_1538798246_6474.JPG

 

 

salt mandala meditation.
e4b13ef3526cac371ecfec8a79704512_1538798246_6899.JPG

 

morning meditation
e4b13ef3526cac371ecfec8a79704512_1538798246_9301.jpg 

 

 

 

hitting wooden fish

e4b13ef3526cac371ecfec8a79704512_1538798246_9921.jpg

 

 

 

 

wishlist

e4b13ef3526cac371ecfec8a79704512_1538798250_2914.jpg
 

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


(우) 01095 서울특별시 강북구 화계사길 117(수유1동)|117, Hwagyesa-gil, Gangbuk-gu, Seoul, Republic of Korea
대표전화 : 02-902-2663, 02-903-3361 (업무시간 : 오전8시 ~ 오후6시) Fax : 02-990-1885E-mail : hwagyesa@hanmail.net
업무별 전화번호 : 불교대학 02-997-6469 (업무시간 : 오전 8시 ~ 오후 6시) 템플스테이 02-900-4326 (업무시간 : 오전 8시 ~ 오후 5시)
불교용품점 02-997-7517 (업무시간 : 오전 8시 ~ 오후 5시)

COPYRIGHT ⓒ HWAGYESA. ALL RIGHTS RESERVED.